Lejebetingelser        Cars2rent

LEJEBETINGELSER.

Nedenstående betingelser og vilkår er gældende for enhver lejeaftale mellem en Lejer og en Cars2rent Biludlejning.

Generelt

• Enhver lejekontrakt udstedes i medfør af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjet uden fører.• Lejekontrakt og lejebetingelser skal altid medbringes i køretøjet under lejeperioden.• Lejer af køretøjet og alle øvrige førere skal kunne fremvise gyldigt kørekort, ligesom Lejer skal fremvise adressedokumentation, f.eks. sygesikringsbevis.• Føreren af bilen skal som minimum være 21 år gammel • Særskilte krav til alder kan afhænge af køretøjstype og Udlejningsforretning, ligesom vi forbeholder os ret til at påføre et pristillæg, samt forhøjet depositum ved ung Lejer eller fører.• Føres bilen af en anden person end de personer, der er registreret i kontrakten som Lejer eller fører, frafalder forsikringsrettighederne ved skade eller ulykke.• Lejeaftalen kan til enhver tid ophøre, hvis lejebetingelserne ikke overholdes.

Køretøj

• Lejer forpligter sig til at anvende køretøjet på forsvarligvis og i henhold til gældende lovgivning.• Enhver klage over køretøjets tilstand fremføres straks til udlejningsforretningen ved udlevering.• Eventuelle skader på køretøjet vil være registreret på en separat skadesliste, der udleveres sammen med lejekontrakt og lejebetingelser eller der udveksles fotos. Lejer har ansvaret for straks at informere udlejningsforretningen, hvis skadeslisten ikke er fyldestgørende. Udlejningsforretningen og Lejer skal efterfølgende sammen gennemgå bilen for fejl og mangler.• Det lejede køretøj må kun anvendes til at trække påhængsvogne, såfremt der på forhånd er indgået aftale derom. Køretøjet må ikke anvendes til bugsering, starthjælp, mv af andre køretøjer.• Det er forbudt at ryge i alle udlejningsbiler. Overtrædes dette forbud, forbeholder Cars2rent sig retten til at pålægge lejer et gebyr til rengøring og lugtfjernelse.• Køretøjet må kun repareres efter skriftlig godkendelse fra Cars2rent• Foretages reparationerne uden tilladelse fra Cars2rebt, refunderes udgifterne hertil ikke.• Lejer er bekendt med at køretøjet kan være udstyret med data/GPS overvågning. Informationer fra denne sporing kan, efter anmodning herom, udleveres til forsikringsselskaber og politimyndighed.• Køretøjet må på intet tidspunkt i løbet af lejeperioden anvendes til følgende forhold, med mindre der ved aftalen indgåelse er givet udtrykkelig tilladelse dertil:o Transport af personer eller gods mod betaling.o Transport af farligt gods.o Videreudlejning.o Til motorsport, på motorbane eller til kørekursus.• Ved kørsel til genbrugspladser gøres Lejer opmærksom på, at der opkræves afgift for gulpladebiler. Det er derfor vigtigt at Lejer oplyser personalet på pladsen om, at det er et lejet køretøj.• Køretøjet må på intet tidspunkt føres af personer der er påvirket af spiritus, narkotika eller medicin. Eller af personer der fysisk eller psykisk er påvirket på anden vis.• Politi eller andre myndigheder kan til enhver tid beslaglægge køretøjet hvis det anvendes i strid med lovgivningen. Lejer fritages i dette tilfælde ikke for betaling.

Afhentning

• Ved afhentning af køretøj skal der påregnes ekspeditionstid på minimum 15 minutter til gennemgang af vigtigste lejebetingelser og kort gennemgang af køretøjet.• Afhentning af køretøj skal ske til aftalt tid. Kommer Lejer for sent, uden forudgående aftale, kan køretøjet være udlejet til anden side.• Ved afhentning af køretøjet er det vigtigt at lejer medbringer følgende:o Gyldigt kørekorto Gyldigt ID med adresseoplysninger på Lejero Gyldigt betalingskorto Billede af kørekort på telefon accepteres IKKE.• Udlejningsforretningen forbeholder sig ret til at afvise reservationen, hvis ovenfor nævnte dokumenter og kort ikke er medbragt eller hvis de medbragte dokumenter er mangelfulde..

Betaling

• Ved afhentning accepteres betaling med både kort og kontant. Depositum skal dog altid betales med betalingskort udstedt i Lejers navn. Hvis kortholder er en anden, skal denne ligeledes registreres som Lejer og hæfter således solidarisk med den oprindelige Lejer.• Vi tager imod de fleste kort• Efter endt lejeperiode forbeholder Udlejningsforretningen sig retten til at trække betaling for eventuelle afgifter, gebyrer, bøder og udgifter på Lejers oplyste betalingskort. Dog først efter at have givet Lejer besked om dette.

Brændstof

• Mængden af brændstof på køretøjet ved afhentning fremgår af lejekontrakten eller den fælles billeddokumentation. Køretøjet skal ved returnering indeholde minimum samme mængde ved aflevering, Returneres køretøjet uden påfyldt brændstof, afregnes manglende brændstof til dagspris, og Lejer pålægges et gebyr på 150 kr.
Bliver det aktuelt, er Lejer forpligtet til at påfylde olie, sprinklervæske osv. på køretøjet i udlejningsperioden, ligesom Lejer har ansvaret for løbende at kontrollere dæktryk. Lejer skal på forlangende dokumentere hvilken olie og andre væsker, der er påfyldt køretøjet.

Ekstra fører

• Ekstra fører skal opfylde samme krav til alder og kørekort som Lejer af bilen. Ekstra fører skal registreres på lejekontrakten, og der skal ved afhentning af bilen fremvises kørekort eller kopi af samme til notering af kørekortnummer.

Kæledyr i bilen

• Det er som udgangspunkt ikke tilladt at medbringe kæledyr i køretøjet. Det kan i nogle tilfælde mod forudgående aftale. Lejer står selv for rengøring af køretøjet efter brug. Er rengøringen ikke tilstrækkelig pålægges et rengøringsgebyr 500 kr. pr påbegyndt arbejdstime.

Tagbøjler og tagbokse

• Køretøjet må ikke påmonteres tagbøjler, tagbokse og lignende, uden forudgående aftale

Ekstra kilometer

• Det er billigere at tilkøbe ekstra kilometer på forhånd. Der kompenseres ikke for ubrugte ekstrakilometer. Prisen varierer på de enkelte biltyper.

Rygning i bilen

• Al rygning er forbudt i udlejningsbilerne. Overtrædes dette kan Lejer blive pålagt et rengøringsgebyr på 1.500kr• Udlejningsforretningen forbeholder sig retten til at afgøre, hvorvidt en bil lugter af røg eller ej eller der er synlig aske i kabinen.

Kørsel i udlandet

• Det er kun tilladt at køre i køretøjet i udlandet efter skriftlig aftale. Der kan ikke køres udenfor EU. Der er et tillæg for udlandskørsel per dag.

Afbestilling/udeblivelse

• Afbestilling skal enten ske med sms eller pr. telefon direkte til CVars2rent, senest 48 timer før starten på en lejeperiode. Afbestillingen er dog først gyldig, når Lejer har modtaget en skriftlig bekræftelse herom.• Ved senere eller helt manglende afbestilling vil lejer blive afkrævet et gebyr svarende til prisen for hele den aftalte lejeperiode.• Ved afbestilling er 15% af lejen den pris der skal betales under alle omstændigheder.

Forlængelse af lejeperiode

• Ønskes lejeperioden forlænget skal Lejer i god tid inden lejeperiodens udløb kontakte Cars2rent og indgå aftale herom. Forlængelsen er dog først gyldig, når Lejer har modtaget en skriftlig bekræftelse herom. Udlejningsforretningen forbeholder sig ret til at afvise forlængelsen og det er lejers ansvar at oprindeligt aftalt afleveringstidspunkt fortsat overholdes.

Returnering

• Køretøjet skal altid returneres til den adresse hvor køretøjet er lejet, med mindre andet tydeligt fremgår af lejekontrakten. Når køretøjet, samt alt dertilhørende udstyr og ekstra udstyr, er returneret til Udlejningsforretningen, og nøglen dertil er afleveret, anses lejeforholdet som afsluttet.• Lejer er ved returnering forpligtet til at oplyse Cars2rent om eventuelle skader eller andre hændelser.• Returneres køretøjet udenfor Udlejningsforretningens åbningstid er køretøjet lejers ansvar frem til næste åbningstid. Lejer vil hurtigst muligt, modtage en slutafregning pr email eller SMS. • Ved forsinket aflevering af køretøjet kan Udlejningsforretningen påkræve at Lejer betaler gebyr samt ekstra leje.• Er køretøjet ikke returneret senest fire timer efter lejekontraktens udløb anses dette som tyveri i henhold til straffelovens §293, hvorefter køretøjet og Lejer vil blive efterlyst.• Udlejningsforretningen kan opkræve et gebyr på 500 kr. pr påbegyndt arbejdstime for rengøring af køretøjet, hvis dette er beskidt udover det sædvanlige.• Bilen skal tilbageleveres i samme rengøringsstand som ved udlevering, med mindre lejer har tilkøbt rengøring.

Gebyr og afgifter

• Lejer er ansvarlig for betaling af gebyrer, afgifter og bøder, som bliver pålagt køretøjet under lejeperioden. Ved trafikforseelser hæfter Lejer for alle bøder og administrationsomkostninger. Lejeren hæfter selv for alle parkeringsafgifter og eventuelle bøder. Udlejningsforretningen forbeholder sig retten til at pålægge administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning af bøder og afgifter, som er blevet pålagt køretøjet i udlejningsperioden, herunder sådanne, som først fremsendes til Udlejningsforretningen efter lejeperiodens ophør.

Forsikring

• Køretøjet er dækket af en basis kaskoforsikring. Det vil sige, at køretøjet er sikret mod eventuel personskade eller tingskade forvoldt mod tredjemand.• Lejer er ansvarlig for at trækkrogen på køretøjet er ansvarsforsikret.• Kaskoforsikringen dækker ikke skader som følge af transport af farligt gods eller uforsvarlig kørsel, samt genstande eller personer i bilen. Lejer er opfordret til selv at sikre sig behørig personforsikring for eget og eventuelle passagerers liv og førlighed.• Lejers selvrisiko er som udgangspunkt 8.000kr. Denne selvrisiko kan, afhængigt af det lejede, nedsættes ved tilkøb af en tryghedspakke. Få yderligere info hos her på hjemmesiden• Lejer har det fulde erstatningsansvar for alle udgifter i følgende tilfælde:o Fejltankning af køretøjet.o Lejer har ført køretøjet uforsvarligt og derved pådraget skade på bilen.o Tyveri af køretøjet efter forsømmelse fra lejer.o Henstilling af ulåst køretøj.o Tilsidesættelse af bilens advarselslamper.o Tørkørsel af olie og vand• Lejer opkræves den maksimalt mulige selvrisiko på 8.000 kr, hvis originalnøglen bortkommer. Nøglen skal opbevares forsvarligt. Lejer skal informere Udlejningsforretningen, så snart Lejer opdager, at nøglen er væk.• Alle forsikringer bortfalder, hvis en uautoriseret fører, dvs. en fører, som ikke er angivet i lejekontrakten, fører køretøjet eller hvis køretøjet føres i psykisk eller fysisk påvirket tilstand (spiritus, rusmidler & stærk medicin) og ved misbrug af eller hærværk på køretøjet.

Fejl og skade

• Lejer er forpligtet til straks at standse køretøjet og kontakte Udlejningsforretningen, hvis en af advarselslamperne i køretøjets instrumentpanel lyser eller der høres mislyde.• Hvis der opstår mekanisk svigt eller skade på bilen under udlejningsperioden skal Lejer straks informerer Udlejningsforretningen herom. Lejer skal herefter afvente instrukser fra Udlejningsforretningen om hvad, der skal foretages som næste skridt. Lejer er forpligtet til straks at handle som Cars2rent instruerer.

Vejhjælp - Kun gældende ved kørsel i Europa (EU)

Se vores menu på hjemmesiden under "Tryghed"

Tyveri & skader

• Ved tyveri eller skade på køretøjet, skal Lejer straks kontakte politiet og Udlejningsforretningen. Ved tyveri ophæves lejekontrakten så snart Udlejningsforretningen har modtaget politianmeldelsen.• Ved ulykke ophæves lejekontrakten så snart Udlejningsforretningen har modtaget udfyldt ulykkesrapport, som er udleveret til Lejer i forbindelse med udlejningen.• Skadesanmeldelsen skal udfyldes, på en måde så alt senere tvivl undgås, og afleveres straks efter skaden er sket. Overholdes dette ikke kan forsikringsdækningen bortfalde.• Ved skader er Lejer forpligtet til at skaffe navne og kontaktoplysninger på alle implicerede parter og vidner. Lejer må ikke anerkende skyld overfor modparten.• Udlejningsforretningen har intet ansvar for tab, tyveri, røveri eller skader på genstande eller ejendele der transporteres af eller findes i køretøjet. Ligeledes har Cars2rent ikke ansvaret for ting der glemmes/efterlades i køretøjet efter endt lejeperiode.

Undgå ekstra udgifter

• Aflevér køretøjet til tiden.• Tank køretøjet inden aflevering.• Kør forsvarligt.• Rengør og vask køretøjet efter brug• Transporter ikke dyr i køretøjet uden skriftlig tilladelse.• Ryg ikke i køretøjet.• Betal p-bøder og fartbøder rettidigt.

Opbevaring af persondata

• Cars2rent er lovmæssigt forpligtet til, at opbevare kundeoplysninger i op til 60 måneder og videregiver ikke disse til tredjemand.

Vi tager forbehold for eventuelle tastefejl, ændringer, pris- og afgiftsforhøjelser.